Daire Başkanlıkları

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlantısı yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerinin neticelendirilmesini sağlamak,
 • Abone kaydı, yer değiştirme, abonelik kapatma ve tahsilât işlemlerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak,
 • Mekanik su sayaçlarının montaj ve demontaj ile kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Kaçak su kullananları takip etmek ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • İlgili Daire Başkanlıklarından gelen maliyet hesaplarına göre su ve atık su ücret tarifelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Abonelere ait her türlü istatistikî bilgileri çıkarmak ve dokümanlar hazırlamak,
 • Mekanik su sayaçlarının düzenli olarak okunarak faturalandırılmasını ve tahsilâtını sağlamak,
 • Borçlu olan abonelerin takibini yaptırarak tahsilât oranını maksimum seviyeye taşımak,
 • Mevzuata göre kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma paylarının tahakkuk ve tahsilâtını sağlamak,
 • Yetki ve sorumluluk alanındaki satış, kira, hizmet ve su bedeli, vergi, resim, harç ve ücretler ile bu kanunlara bağlı alınacak ceza, gecikme zammı, ecrimisil bedeli gibi, diğer tüm alacakların tahakkukunu ve tahsilini sağlamak,
 • Sayaç satış ve hizmet gelirlerinin tahakkukunu ve tahsilatını yapmak,
 • Kişilerden alacak faizlerinin tahakkukunu ve tahsilatını yapmak,
 • Kendi alanına giren konularda kurum görüşü vermek,
 • Bulunduğu yerleşkedeki güvenlik, temizlik ve yemek hizmetlerine nezaret etmek, bina ve tesislerin emniyet, ısınma ve ufak çaplı bakım onarımlarını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak.
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirmek, iş programını yapmak ve işi sonuçlandırmak, sonucundan ilgili Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geribildirimde bulunmak, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire    Başkanlığı    bünyesinde    çalışan    personelin    izin,    puantaj    bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Şehir kanalizasyon sistemine bağlı işletmelerden kuruluş, işletme bilgileri, su kullanımı ve atıksu miktarı ile ilgili bilgileri toplayarak kayıt altına almak,
 • Endüstriyel atıksuyu olan işletmelerin denetim faaliyetlerini yürütmek ve bu işletmelerin ESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine uygun çalışmasını sağlamak,
 • Kirlilik Önleme Payı (KÖP) tahakkuk ettirilebilecek endüstriyel nitelikteki işletmelerde gerekli kontrolleri yaparak tahakkukun oluşturulması ve diğer cezai işlemlerin tesisini sağlamak,
 • Kanalizasyon sistemine endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan işletmelerin atıksu arıtma tesisi kurması gerektiği durumlarda kurulacak atıksu arıtma tesisinin projelerini Çevre Bakanlığının Atıksu Arıtma ? Derin Deniz Deşarj Tesisi Proje Onay Genelgesi kapsamında onaylamak, gelen talepleri mevzuata göre değerlendirip uygun görülen atık su kaynaklarına "Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" vermek ve bu atık su kaynaklarının süreçlerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atık su numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak,
 • Görev alanı içerisinde kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirilip yapılmamış, programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama atıksu deşarjının mümkün olmadığı hallerde ESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj şartlarına göre sızdırmaz depolarda (foseptik) toplanan atıksuları bulundukları yerlerden alma ve ESKİ' nin belirleyeceği noktalardan kanalizasyon sistemine boşaltma özelliklerine sahip, özel veya kamuya ait atıksu taşıma araçlarına (vidanjör) Vidanjör Çalışma Esasları Yönergesine göre Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi düzenlemek,
 • Merkez, ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak işletilmesini, tesisten çıkan atıksu ve arıtma çamurunun en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Merkez, ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak,
 • Merkez ve İlçe Atıksu Arıtma Tesislerinde bulunan laboratuvar vasıtası ile Arıtma Tesislerinin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesini ve Arıtma Tesisinin verimli çalışmasını sağlamak,
 • Atıksu arıtımında yeni teknolojiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler yapmak,
 • Çevre Bakanlığının Atıksu Mevzuatı ile ilgili düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, arıtma tesisleri ile ilgili gerekli yasal izinleri ve onayları almak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe ve mahallelerin atık sularının uzaklaştırılmaları amacıyla paket atıksu tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Paket atıksu arıtma tesislerinin arızalarını giderilmesini sağlamak, gerektiğinde destek vermek, verimli kullanmak ve geliştirmek adına verileri kayıt altında tutmak,
 • İlçe ve bağlı mahallelerde bulunan atıksu arıtma tesislerini doğrudan besleyen atıksu terfi istasyonlarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
 • Atıklardan enerji üretmek, bu konuda açılan tesisleri işletmek ve gerekli emniyet tedbirlerini sağlamak,
 • Bulunduğu yerleşkedeki güvenlik, temizlik ve yemek hizmetlerine nezaret etmek, bina ve tesislerin emniyet, ısınma ve ufak çaplı bakım onarımlarını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ilimizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek,
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak,
 • Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,
 • YBS, CBS ve diğer bilgi işlem sistemlerinin kurulması, yürütülmesi ve entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak, bu konuda kurum içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak,
 • Kurum içi ve kurum dışı verileri toplamak, mekânsal analiz ve istatistikleri oluşturmak,
 • İdaremizin hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri sağlamak, yayımlamak,
 • Verilerin depolanması, yedeklenmesi, doğruluğunun ile tamlığının sağlanması ve kaybedilen verilerin kurtarılması amacıyla kurumun bilgi sistemleri veri yönetimini yürütmek,
 • İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi teknoloji donanımlarının bakımı ve onarımı yapmak / yaptırmak,
 • Bilgi teknolojileri (BT) güvenliği kapsamında kişisel ve kurumsal güvenlik politikalarını yürütmek,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • İdarenin hizmet binalarındaki destek hizmetlerini yürütmek,
 • Bulunduğu yerleşkede binaların dış temizliğini yapmak, bina ve tesislerin emniyet, ısınma ve ufak çaplı bakım, onarımlarını sağlamak,
 • Çevre sağlığı ve güvenliğinin sağlanması kapsamında çöp ve atıkların toplanması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Çevre ve yeşil alanların bakım, temizlik, sulama ve peyzaj faaliyetlerini yürütmek,
 • ESKİ Genel Müdürlüğüne ait koruma ve güvenlik işlerini yürütmek,
 • Çağrı merkezi (ALO 185) çalışmalarının düzenli, sürekli ve verimli bir şekilde aksamadan sürdürülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 • İdarenin sivil savunma ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • ALO 185 Çağrı Merkezine gelen talepleri diğer Daire Başkanlıklarına iletmek ve sonucunu takip etmek,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • İdarenin basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Hukuk Müşavirliğinin işleri süreli olduğundan, Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Müşavirliğe ulaştırılır. 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

 • Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek,
 • İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlandırmak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
 • Hukuk Müşavirliği'nin katılması gereken komisyonlara katılmak ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,
 • Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak hukuk müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,
 • Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları almak, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimine yazılı veya sözlü mütala vermek,
 • Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve sözleşmelerin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,
 • Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak,

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • İçme ve kullanma suyunun arıtma tesisinden depolara ve depolardan abonelere kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasından sorumlu olup, bu doğrultuda tüm su şebekesi tesislerinin bakım ve onarımını yapmak,
 • Yeni yerleşim alanı ile ihtiyaç bulunan bölgelerde, ilgili daire başkanlıkları ile gerekli koordineyi sağlayarak yeni içme ve kullanma suyu tesisleri yapmak ve yaptırmak,
 • Mevcut içme ve kullanma suyu tesislerinden yenilenmesi gerekliliği bulunan bölgeleri tespit etmek ve ilgili daire başkanlıkları ile gerekli koordineyi sağlayarak yenileme çalışmasını yapmak veya yaptırmak,
 • Yeni abonelere ana hattan şube yolu tesisi oluşturarak, içme ve kullanma suyu bağlantısını yapmak ve yaptırmak,
 • Aboneliklerin herhangi bir sebeple kapatılması durumunda, ana hattan şube yolu içme ve kullanma suyu bağlantılarını iptal edilmesini sağlamak,
 • Kalabak suyunun kaynağından depolara ve üretim tesislerine kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasıyla ilgili her türlü bakım ve onarımı yapmak,
 • Yeni sondaj kuyuları açmak veya açtırmak, mevcut sondaj kuyularının pompa-motor arızalarını gidermek, sondaj kuyusu bulunan yerlerdeki elektrik arızalarını takip etmek, depo-kuyu aralarına anten sistemlerini takmak ve arızalarını takip etmek,
 • İlimize bağlı tüm ilçe ve mahallelerdeki içme ve kullanma suyu tesislerinin bakım onarım işlerini yapmak, içme ve kullanma suyu yetersiz olan köylerdeki yeni su kaynaklarını tespit etmek ve bu suyun yerleşim alanlarına ulaştırılmasını sağlamak, mevcut kaptaj ve drenajların bakımını yapmak,
 • İçme ve kullanma suyu bakım onarım işlerinde, yeni tesis yapılması işlerinde, yenileme işlerinde, abone bağlama ve körleme işlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliğine uygun hareket etmek, bu amaçla AYKOME toplantılarına katılmak,
 • İçme ve kullanma suyu şebeke hatlarında oluşturulmuş bulunan BÖA' dan günlük olarak alınan veriler doğrultusunda, BÖA' daki basınç yönetimini sağlamak ve debide meydana gelebilecek farklılıkları değerlendirerek su kayıplarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, yeni Bölge Ölçüm Alanları oluşturmak,
 • İçme ve kullanma suyu hatlarında yapılan kazı çalışması sonrasında hasar gören bulvar, cadde ve sokakların üst kaplama tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 • İşletmenin daha etkin ve verimli olabilmesi için, ilgili belediyelerce bulvar, cadde ve sokaklardaki asfalt ve kaldırım çalışmalarına paralel olarak vana bacalarının tekniğine uygun bir şekilde asfalt veya kaldırım kotunda yükseltme ya da alçaltma işlerini yapmak,
 • Yaya ve araç trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışması sırasında ve sonrasında can ve mal güvenliğini sağlayıcı trafik ve emniyet tedbirlerini, tekniğine ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde almak,
 • Yeni yapılan ve mevcut bulunan tüm imalatların sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması işini ilgili birimlerle gerekli koordineyi sağlamak suretiyle gerçekleştirmek,
 • Teknolojik yenilikleri takip etmek ve işletmenin daha hızlı, etkin ve verimli çalışması için gerekli tespitleri yapmak, uygulamak ve bu amaç doğrultusunda çalışanlara teknik eğitim/teknik gezi vb. olanakları sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak,
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirmek, iş programını yapmak ve işi sonuçlandırmak, sonucundan ilgili Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geribildirimde bulunmak, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, iş makinesi, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin (yedek parça, boru ve ek parça vb.) tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Genel Müdürlüğümüz Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda önce Yönetim Kuruluna sevkini sonrasında Genel Kurula sunulmasını sağlamak,
 • Diğer Daire Başkanlıkları ve Genel Müdürlükle irtibat kurmak suretiyle personel politikasının tüm Genel Müdürlüğümüz personelince benimsenmesini sağlamak ve onlarla işbirliği yapmak,
 • Hiyerarşik sıralama ve mevzuat gereği sorumlu olduğu makamlara bilgi vermek veya onay gereken konularda onay almak suretiyle her türlü personel hareketini yapmak ve hizmetin daha pratik, daha verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen tüm personelin planlamasını yapmak, sayısal ve nitelik olarak ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak ve takibini yapmak,
 • Genel Müdürlüğümüzün personelinin mesleki gelişimi ve etkin/verimli hizmet üretilmesine yönelik eğitim programlarının planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak, eğitim işlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğümüz mevzuata uygun olarak istihdam edilecek olan personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin özlük dosyalarını mevzuata uygun olarak düzenlemek,
 • Genel Müdürlüğümüze ait gizlilik arz eden evrak ve mal bildirimlerinin yasalar çerçevesinde, süresi içerisinde verilmesini sağlamak, kontrol ve muhafaza etmek,
 • Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin atama, kadro, terfi, görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği, disiplin, emeklilik ve tüm diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerini uygulamak,
 • 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan ve çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin Genel Kurula sunulmak üzere gerekli işlemlerini yapmak,
 • Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personelinin maaş ve ücret hesaplama ile kanuni kesinti (lojman kirası, elektrik vb.) işlemlerini yapmak ve takip etmek,
 • Genel Müdürlüğümüzde zorunlu staj yapacak olan meslek ve teknik liseleri ile yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüzde boş memur kadroları karşılığında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince çalışan ve çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin mevzuata uygun olarak ücretlerinin tespiti için ilgili evrakların hazırlanarak, karar alınması için Yönetim Kuruluna göndermek,
 • Genel Müdürlüğümüz kadroları ile ilgili iptal, ihdas, dolu, boş, derece ve unvan değişiklikleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve karar alınması için Genel Kurula gönderilmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüz personel sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüzde iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, organizasyonları düzenlemek üzere ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlüğümüze gelen-giden tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak ve teslim etmek, konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevini yürütmek,
 • İdarenin etik mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • İdare personelinin sosyal etkinlik ve hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

İşletmeler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Kalabak su kaynaklarının yönetilmesini ve tesislerinin işletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ile bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Birimlerden    bildirilen    kayıtlar    doğrultusunda;   idarenin    mülkiyetinde    veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Kurumsal risk yönetim sisteminin kurulmasını ve risk süreçlerinin bir bütün olarak yönetilmesini sağlamak,
 • İdarenin Genel Müdürlük yerleşkesinde sunulan yemekhane ve temizlik hizmetleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve geri ödeme işlemlerini yürütmek,
 • İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla sosyal güvenlik primlerinin, kanuni ve diğer kesintilerin zamanında ödenmesini sağlamak,
 • İller Bankası tarafından aktarılan vergi paylarının ve İller Bankasına olan kredi borçlarının takibini yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek,
 • İdarenin mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenen İdareye ait istatistiki bilgileri oluşturmak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire    Başkanlığı    bünyesinde    çalışan    personelin    izin,    puantaj    bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından ve Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen yapım işlerinin ihale mevzuatına göre gerçekleştirilmelerini sağlamak,
 • Hakediş raporlarının tanzimi, işlerin sonunda kesin hesap işlemlerinin sonuçlandırılması ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak, yapımı devam eden işler kapsamında kullanılan veya kullanılacak her türlü mal ve malzeme testlerini yapmak veya yaptırmak,
 • İdareye ait bütün tesis ve binaların inşaat, bakım, tamir ve tadili için gerekli şartnameleri hazırlayarak işlerin yapımını temin etmek,
 • Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere kontrol ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak,
 • İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu amaçla Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantılarına katılmak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Projeler Dairesi Başkanlığı

Projeler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Kısa, orta ve uzun vadede idarece belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda gerekli plan, proje, etüt ve fizibilite çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,
 • İdarenin yatırım programına paralel olarak gerekli kamulaştırma işlerini yapmak ya da yaptırmak,
 • AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) toplantılarına katılmak,
 • İmar Planları hakkında ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlayarak idare görüşünü bildirmek,
 • İdare hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların izin, irtifak, tahsis ve devir işlemlerini yapmak ya da yaptırmak,
 • İdarenin mülkiyetinde bulunan arazilerde işgallere karşı mücadele etmek ve isale hattı güzergâhlarına yapılan yapıların engellenmesini ve kaldırılmasını sağlamak
 • İdare hizmetleri için ihtiyaç duyulan harita, plankote ve arazi ölçüm ile değerlendirme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,
 • İdarenin içme suyu temin ettiği havzalarda İmar Planları ve Çevre Düzeni Planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların yapımı, temini ve ilgili birime havza konum bilgisini sağlamak,
 • Yeni su kaynaklarının teminine yönelik plan, proje ve etüt çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,
 • İdarenin mülkiyetine geçen, irtifak hakkı kurulan ve tahsisi alınan taşınmazlarla ilgili kayıtları, icmal cetvellerinin düzenlenmesi için Strateji Daire Başkanlığına göndermek,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek.
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek.
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak.
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak.
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ile bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Birimlerden    bildirilen    kayıtlar    doğrultusunda;   idarenin    mülkiyetinde    veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Kurumsal risk yönetim sisteminin kurulmasını ve risk süreçlerinin bir bütün olarak yönetilmesini sağlamak,
 • İdarenin Genel Müdürlük yerleşkesinde sunulan yemekhane ve temizlik hizmetleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve geri ödeme işlemlerini yürütmek,
 • İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla sosyal güvenlik primlerinin, kanuni ve diğer kesintilerin zamanında ödenmesini sağlamak,
 • İller Bankası tarafından aktarılan vergi paylarının ve İller Bankasına olan kredi borçlarının takibini yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek,
 • İdarenin mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenen İdareye ait istatistiki bilgileri oluşturmak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire    Başkanlığı    bünyesinde    çalışan    personelin    izin,    puantaj    bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Su Arıtma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin işletmesini, her türlü bakım ve onarımını yapmak ya da yaptırmak ve sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlamak,
 • Üretilen suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmak, kalite kontrolü sağlanan suyun merkez depolara basılmasını sağlamak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe ve mahallelerin içme suyu dezenfeksiyonunun sağlanması için sıvı klor dozaj pompası temin ve montaj etmek, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilçe ve mahallelerde sıvı ve gaz klor nakli ve bakım hizmeti ile hizmetin sürekliliğini sağlamak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe ve mahallelerin içme suyunun iyileştirilmesi amacıyla paket arıtma tesisleri işletmek veya işlettirmek,
 • Arıtma tesislerine ait SCADA ve elektrik işlerini yürütmek ve hizmetin sürekliliğini sağlamak, SCADA sistemini verimli kullanmak ve geliştirmek, bu sistemle pompa ve depoların işletimini sağlamak ve verileri kayıt altında tutmak,
 • İçme ve kullanma suyu temin edilen/edilecek su kaynaklarının ve havzalarının kirlenmeye karşı korunması için yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak ve yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirleri almak/alınmasını sağlamak,
 • Havza alanı sınırları içerisinde yapılaşma, plan ve faaliyetlere esas talepler için görüş vermek ve havzaların evsel, endüstriyel, tarımsal kirleticilerden korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimleri sürdürmek, içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan yüzeysel su kaynakları ile bunları besleyen derelerin kirlilik durumunu izlemek,
 • İçme suyu elde edilen ve elde edilmesi planlanan havzaların kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalite kontrollerini gerçekleştirmek,
 • Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak,
 • Gerektiğinde özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • Bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirmek, iş programını yapmak ve işi sonuçlandırmak, sonucundan ilgili Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geribildirimde bulunmak, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Kanalizasyon şebekesinde deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıkların sağlık koşullarına uygun olarak atık su arıtma tesislerine kadar sorunsuz bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için kanalizasyon şebekesinin bakım, onarım ve temizliğini, arızaların giderilmesini, iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,
 • Yağmur sularının toplama noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için yağmursuyu kanallarının bakımı, onarımı ve temizliğini, iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,
 • Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin atık su bağlantı kanalı tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yapmak veya yaptırmak,
 • Yatırım programında bulunmayan ancak farklı nedenlerle görülen lüzum üzerine mevcut altyapı tesislerinin deplase işlemleri ile yapılması zorunlu olan yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke imalatını yapmak veya yaptırmak, yapılacak olan iş ve işlemlere ilişkin gerekli izin başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Mevcut kanalizasyon veya yağmursuyu şebekesine ilave parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesis etmek, yapılacak olan iş ve işlemlere ilişkin gerekli izinleri almak,
 • Yeni yapılan tüm imalatların sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması için ilgili birimlere gerekli koordineyi sağlayarak işlemi gerçekleştirmek,
 • ESKİ'ye ait motorlu araç ve iş makinalarının tamir, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,
 • ESKİ' ye ait tüm araç ve iş makinalarının fenni muayene, trafik tescil, vergi ve sigorta işlemlerini yürütmek,
 • Makine parkındaki taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarımlarının yapıldığı atölyelerin ihtiyaçlarını gidermek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak/yaptırmak,
 • Birime ait atölyeler ve sorumluluğundaki tesisler ve mobil ekipler için gerekli her türlü alet, edevat ve malzemeyi mevzuata uygun şekilde temin etmek,
 • İdarenin akaryakıt alımını yapmak ve dağıtımını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait araç ve iş makinalarının sevk ve idaresini yapmak,
 • İdarenin marangozluk hizmetlerini yürütmek,
 • Atık su terfi istasyonlarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
 • Bulunduğu yerleşkedeki güvenlik, temizlik ve yemek hizmetlerine nezaret etmek, bina ve tesislerin emniyet, ısınma ve ufak çaplı bakım onarımlarını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümleri uygulamaları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak/ ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak/yaptırmak,
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirmek iş programını yapmak ve işi sonuçlandırmak, sonucundan ilgili
 • Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geribildirimde bulunmak, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire Başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Teftiş işlemlerinin Genel Müdürlük adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırılır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

 • Genel Müdür adına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, Genel Müdürlük tarafından verilen konularda idarenin işlerini denetlemek, incelemek, soruşturma ve araştırma yapmak,
 • Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak,

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • İlgili başkanlıklardan gelen talepler doğrultusunda idareye ait taşınır ve taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini yürütmek,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde muayene, kabul ve ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için, gerekli malzemelerin uygun bir şekilde depolanması için diğer birimlerle işbirliği yapmak,
 • İhtiyaç fazlası malların ve kullanma imkânı kalmayan hurda malzemelerin ilgili mevzuatına göre satılmasını sağlamak,
 • Dünyadaki teknolojik yenilikleri takip etmek, daha hızlı, etkin ve verimli çalışabilmek için gerekli tespitleri yapmak, uygulamak ve bu amaç doğrultusunda çalışanlara eğitim/teknik gezi vb. olanakları sağlamak,
 • Elektronik kartlı sayaç üretimi, bakım onarımı ve montajının yapılmasını sağlamak,
 • İdare ile ilgili elektrik sözleşmelerini yapmak, iptal ve uzatma işlemlerini ürütmek,
 • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve yönetmek,
 • Daire Başkanlığının faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması için ilgili birimlerle koordineyi sağlayarak gerekli tüm çalışmayı yapmak ya da yaptırmak,
 • Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin tespitini yapmak ve temin etmek,
 • Daire başkanlığına gelen ve birimden giden evraklarla ilgili dağıtımı yapmak, dosya düzenini sağlamak arşiv kontrol ve takibini yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin izin, puantaj bilgilerinin düzenlenmesini ve takibinin yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirmek, iş programını yapmak ve işi sonuçlandırmak, sonucundan ilgili Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geri bildirimde bulunmak, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.