Daire Başkanlıkları

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelik kapatma işlemlerinin Genel Müdür adına yapılmasını sağlamak,
 • Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Kaçak su kullananları takip etmek ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlamak,
 • Abonelere ait her türlü istatistikî bilgileri çıkarmak ve dokümanlarını hazırlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bu hizmetler;

Abone ve Tahakkuk şube müdürlüğü ile Tahsilat şube müdürlüğü olmak üzere iki adet şube müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı altyapı servisi, şebeke servisi, abone işleri servisi,borç takip servisi, tahsilat servisi ve tahsilat vezneleri ile tüm daireye hizmet veren idari büro aracılığı ile yürütülmektedir.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • İlgili mevzuat çerçevesinde Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesini, tesisten çıkan su ve çamurun en uygun şekilde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Atıksu üreten endüstriyel kuruluşların, arıtma ve ön arıtma tesislerinin kurulmasını ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlerini sağlamak,
 • Kirlilik Önleme Payı (KÖP) tahakkuk ettirilebilecek endüstriyel nitelikteki işletmelerde gerekli kontrolleri yaparak tahakkukun oluşturulması ve diğer cezai işlemlerin tesisini sağlamak,
 • Çevre Bakanlığının Atıksu Mevzuatı ile ilgili düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı; 

Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü 
Deşarj ve Ruhsat Şube Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. 

Daire Başkanlığımızın temel görevleri; 

 • Şehir kanalizasyon sistemine bağlı işletmelerden, kuruluş ve işletme bilgileri, su kullanımı ve atıksu miktarı ile ilgili bilgileri toplayarak kayıt altına almak,
 • Endüstriyel atıksuyu olan kuruluşların denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşların deşarjlarının "ESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" ne uygun şartları sağlaması için çalışmalarda bulunmak,
 • Mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında işletilmesi için gereken düzenlemeleri yapmak,
 • Kanalizasyon sistemine endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan işletmelerin atıksu arıtma tesisi kurması gerektiği durumlarda kurulacak atıksu arıtma tesisinin projelerini Çevre Bakanlığının 29.04.2005 tarihli, 2005/5 sayılı genelgesi kapsamında onaylamak,
 • Atıksu arıtımında, yeni teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleri yapmak,
 • Daire Başkanlığımız personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmalarını sağlamaktır.

Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Su Arıtma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ESKİ'ye ait su temin edilen, barajların ve diğer kaynakların, isale hatlarının, depoların ve diğer tesislerin işletmesini, her türlü bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,
 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin işletmesini, her türlü bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,
 • Üretilen suların kalite kontrollerini ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmak, su depolarına basılmasını sağlamak,
 • Yeni su kaynaklarının araştırılıp değerlendirilmesi için ilgili birimler ile işbirliği yapmak.
 • Gerektiğinde özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Genel Müdür' ün vereceği diğer görevleri yapmak.

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Mevcut su şebekesinin bakım ve onarımının yapılması ve arızalarının giderilmesi, arıtma sonrası depolara basılan suyun abonelere ulaştırılması için her türlü işletme faaliyetinin yürütülmesi,
 • Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak Atıksu Arıtma Tesislerine kadar uzaklaştırılmasını sağlamak ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut ve yeni inşa edilecek su ve kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak şebekelerde her türlü bakım ve onarımı yapmak, talep edilmesi halinde abone şube yolu bağlantılarındaki arızaların, ücreti mukabilinde giderilmesini sağlamak ve bina içi tesisatındaki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olmak,
 • Bakım onarım gerektiren su ve kanalizasyon hatlarının Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile birlikte ıslah edilmesini sağlamak,
 • İşletme esnasında yeni hat yapılması gerekli görülen yerleşim yerlerinin tespiti ve sonuçların ilgili Daire Başkanlıklarına bildirilmesi,
 • Aboneliklerin tesisi veya her hangi bir sebeple kapatılması söz konusu olduğunda ana hattan abone bağlantılarının yapılması ve iptal edilmesi,
 • Su ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi esnasında rögar kapaklarının, muayene bacalarının ve diğer yapıların tekniğine uygun ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için tedbirler almak,
 • Her türlü araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak, tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılmasını temin etmek,
 • Genel Müdür'ün vereceği diğer görevleri yapmak.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

 • İşletmenin daha etken ve verimli olabilmesi için, ilgili belediyelerce cadde ve sokaklardaki asfalt ve kaldırım çalışmalarına paralel olarak vana bacalarının tekniğine uygun bir şekilde asfalt veya kaldırım kotunda yükseltme ya da alçaltma işlerini yapar,
 • İçme suyu hatlarında yapılan kazı çalışması sonrasında hasar gören cadde ve sokakların kilitli taş kaplamalarını ve hasar gören asfalt kaplama tamiri gerektiren bölgeleri ilgili daire başkanlığı ya da kuruma yazı ile bildirir,
 • İçme ve kullanma suyunun arıtma tesisinden depolara ve depolardan abonelere kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasından sorumlu olup, bu doğrultuda tüm su şebekesi tesislerinin bakım ve onarımını yapar ya da yaptırır,
 • Kalabak suyunun kaynağından depolara ve üretim tesislerine kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasıyla ilgili her türlü bakım ve onarımı yapar,
 • Yeni yerleşim alanı ile ihtiyaç bulunan bölgelerde, ilgili daire başkanlıkları ile gerekli koordineyi sağlayarak yeni içme suyu tesisleri yapar,
 • İçme suyu şebeke hatlarında oluşturulmuş bulunan ?Bölge Ölçüm Alanları? ndan (BÖA) günlük olarak alınan veriler doğrultusunda, BÖA? daki basınç yönetimini sağlar ve debide meydana gelebilecek farklılıkları değerlendirerek su kayıplarını tespit eder ve gerekli önlemleri alır,
 • Yeni BÖA? ları oluşturur,
 • Mevcut içme suyu tesislerinden yenilenmesi gerekliliği bulunan bölgeleri tespit eder ve ilgili daire başkanlıkları ile gerekli koordineyi sağlayarak yenileme çalışmasını yapar,
 • İlimize bağlı tüm ilçe ve mahallelerdeki içme suyu tesislerinin bakım onarım işlerini yapar, içme suyu yetersiz olan köylerdeki yeni su kaynaklarını tespit eder ve bu suyun yerleşim alanlarına ulaştırılmasını sağlar,
 • Yeni abonelere ana hattan şube yolu tesisi oluşturarak, içme suyu bağlantısını yapar,
 • Aboneliklerin herhangi bir sebeple kapatılması durumunda, ana hattan şube yolu içme suyu bağlantılarını iptal eder,
 • Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak olan araç, gereç, ekipman, iş makinesi, işgücü ve tüm sarf malzemelerinin ( yedek parça, boru ve ek parça vb.) tespitini yapar ve temin eder,
 • Yaya ve araç trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışması sırasında ve sonrasında can ve mal güvenliğini sağlayıcı trafik ve emniyet tedbirlerini, tekniğine ve yürürlükteki mevzuatlara uygun bir şekilde alır,
 • ALO 185 Çağrı Merkezi ile diğer Daire Başkanlıklarından birime ulaşan mobil iş emirlerini değerlendirir, iş programını yapar ve işi sonuçlandırır, sonucundan ilgili Daire Başkanlığına ve çağrı merkezine geri bildirimde bulunur, gerektiğinde yeni iş emri oluşturulmasını sağlar,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

 • İdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak, kurulmuş sistemlerinin işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
 • Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak,
 • Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla yaptırmak ve bunların kontrolünü yapmak,
 • Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve bu işlemlerin teknik altyapısını oluşturmak,
 • Bilgi işlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi İşlem Merkezinin korunmasını temin etmek,
 • Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için, gerekli malzemelerin temini için diğer birimlerle işbirliği yapmak,
 • Yürürlükteki mevzuata göre, yurt içi ve yurt dışı satın alma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesi ile İdare ihtiyaç duyduğunda taşınır ve taşınmaz mal kiralanmasını temin etmek,
 • Satın alınan malzemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İhtiyaç fazlası malların ve kullanma imkânı kalmayan hurda malzemelerin ilgili mevzuatına göre satılmasını sağlamak,
 • İdarenin her türlü araç sigorta işlerini Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • ESKİ'nin istihdam politikasını belirlemek, mevcut çalışanların özlük haklarını takip ederek süresinde uygulamaya koymak,
 • ESKİ çalışanlarının mesleki ve teknik yönden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha sonraki görevlere hazırlanmaları için
 • uygulanacak Hizmet İçi Eğitim ilkelerini belirlemek, uygulamak ve değerlendirmelerini yapmak,
 • İdarenin hizmet binalarındaki destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare'nin gelen ve giden evraklarının dağıtımı ve takibini yapmak,
 • Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve hükümlerini uygulamak,
 • Memur ve İşçi Disiplin Kurulu toplantılarının sekretaryalarını yürütmek,
 • Personelin Kadro Cetvellerinin hazırlanması yapılacak değişikliklerin mevzuata uygun olarak takibini yapmak,
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevini yürütmek.
 • İdarenin basın ve protokol hizmetlerini yürütmek,
 • Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır:

 • İdarenin muhasebe işlemlerini yürütmek.
 • İdarenin hedefleri doğrultusunda Stratejik Plan hazırlamak, Mali faaliyetleri plânlamak, yıllık bütçe ve finansman programlarını hazırlamak.
 • Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleşmelerini izleyerek performans değerlendirmesi yapmak,
 • Harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, fasıllar arası gerekli aktarmaları yapmak.
 • Aylık geçici mizan, yılsonu kesin mizan, bilanço, kâr - zarar cetvelini hazırlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Tüketilen su ve atıksu miktarlarını tespit ederek tahakkukunu yapmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesi ile tahsilatını sağlayacak çalışmaları yapmak,
 • Su ve atıksu tahakkuklarına ait itirazları inceleyerek çözümlemek,
 • Tahsil edilemeyen alacaklar için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde sayılan Mali Hizmetler Birimine ait görevler bu Daire tarafından yerine getirilir.

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

 • Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerden yapılması kararlaştırılan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılması uygun görülen işlerin, ihale mevzuatına göre gerçekleştirilmelerini sağlamak,
 • Hakediş raporlarının tanzimi, işlerin sonunda kesin hesap işlemlerinin sonuçlandırılması ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İdareye ait bütün tesis ve binaların bakım, tamir ve tadili için gerekli şartnameleri hazırlayarak işlerin yapımını temin etmek,
 • Yatırım Programlarında yer alan işlerin her türlü emlak ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • İdareye ait gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak,
 • Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını gerçekleştirmek üzere kontrollük ve şantiye hizmetlerinin yürütülmesini ve işletmeye alınmasını sağlamak.
 • İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu amaçla Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantılarına katılmak,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Projeler Dairesi Başkanlığı

Projeler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Kısa, orta ve uzun vadede İdarece belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda gerekli plan ve proje çalışmalarını yapmak,
 • İdare ile diğer alt yapı kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, bu amaçla Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantılarına katılmak,
 • 2560, 5018 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuata göre hazırlanması gereken Stratejik Plan çalışmalarını koordine etmek,
 • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Teftiş işlemlerinin Genel Müdürlük adına yürütülmesi nedeniyle istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırılır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

 • Genel Müdür adına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, Genel Müdürlük tarafından verilen konularda idarenin işlerini denetlemek, incelemek, soruşturma ve araştırma yapmak,
 • Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak,

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Hukuk Müşavirliğinin işleri süreli olduğundan, Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi, belge ve görüşler danışma ve uygulama birimleri tarafından en kısa zamanda Müşavirliğe ulaştırılır. 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

 • Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek,
 • İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlandırmak, dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
 • Hukuk Müşavirliği'nin katılması gereken komisyonlara katılmak ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,
 • Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak hukuk müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,
 • Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatları almak, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimine yazılı veya sözlü mütala vermek,
 • Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve sözleşmelerin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek,
 • Genel Müdürlükçe verilecek görevi ile ilgili diğer işleri yapmak,

Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları bir iç yönerge ile tespit edilerek yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır.

Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır;

 • Genel Müdürlüğün sivil savunma plân ve programlarını hazırlamak,
 • Bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak,
 • Sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak.
 • Milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin tam ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere Makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek.
 • Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve plânlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak.
 • Genel Müdürlüğün sivil savunma ve milli güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: