Kurumsal / Teşkilat Yapısı

ESKİ Yönetim Organları;

ESKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetçiler ve
 • Genel Müdürlük'tür.

GENEL KURUL

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de başkanıdır(5216, Md.12). Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür(2560, Md.5; 5216, Md.12).

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md.6)

 • Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
 • Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
 • Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
 • Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
 • Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
 • Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
 • İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
 • 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
 • Dava değeri 100.000 TL' sinin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
 • Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
 • Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
 • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

ESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır.

Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilirler (2560, Md.7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz (2560, Md.8). Yönetim Kurulunun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md.9).

DENETÇİLER

ESKİ' nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md.10).

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları

ESKİ Genel Müdürü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları üçü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür' ün teklifi üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı' nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. (2560, Md.11).