Kurumsal / Teşkilat Yapısı

ESKİ yönetimi şu organlardan oluşur;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetçiler
 • Genel Müdürlük

GENEL KURUL

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda ESKİ Genel Kurulu’nu oluşturur. ESKİ Genel Kurulu, 2560 Sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.

Genel Kurul’un Görevleri Şunlardır:

 • Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
 • Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
 • Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
 • Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
 • Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulu’nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip, karara bağlamak,
 • Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
 • İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
 • 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL’den fazla bedeli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kurulu’na izin vermek,
 • Dava değeri 100.000 TL’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 • Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
 • Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
 • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp, karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulu’na atanacak olanların ESKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri Şunlardır:

 • Kuruluş amacına uygun olarak ESKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
 • Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurul’a sunmak.
 • Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak.
 • Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip, Genel Kurul’a sunmak.
 • Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak.
 • Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.
 • Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak.
 • Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
 • 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL’den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdür’e izin vermek.
 • Dava değeri 100.000 TL’nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
 • Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
 • Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.
 • Genel Müdür’ün Önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak.
 • Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na öneride bulunmak.
 • Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

DENETÇİLER

ESKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde çalışacak iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinden yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ESKİ’nin çalışmalarına ilişkin tespit ettikleri eksiklikleri, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

GENEL MÜDÜRLÜK


ESKİ Genel Müdürü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdürün Görevleri Şunlardır:

 • ESKİ’nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.
 • İdari ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ESKİ’yi temsil etmek.
 • Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
 • Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak.
 • 23’ncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
 • Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni düzenlemeler yapmak.
 • Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak.
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
 • Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
 • Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları konulardan doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.