KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ / Kamera Aydınlatma Metni

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK VE BAĞLI HİZMET ALANLARINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile " Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında; veri sorumlusu sıfatıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına bağlı kalmak kaydıyla kapalı devre kamera sistemi ile otomatik olarak işlenmektedir.Verilerinizi işleme amaçlarımız;

  • Hizmet binaları ile ilgili fiziksel mekan güvenliğini sağlamak,
  • İş sağlığı ve iş güvenliğini temin etmek,
  • Kamu güvenliğini ilgilendiren durumlarda talep edildiğinde gerekli mercilerle paylaşmak,
  • Doğabilecek muhtemel anlaşmazlıklarda hukuk kurallarını işletmektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kamera sistemi ile otomatik olarak işlenen kişisel verileriniz yalnızca hukuki anlaşmazlıklarda ve kamu güvenliğini ilgilendiren hallerde talep edilmesi durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Bunun dışında herhangi bir kurum veya kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi  https://www.eskisehir-eski.gov.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu eskisehirsuvekanalizasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız

İdaremize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Başvuru Formu


GERİ DÖN