KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ / Aydınlatma Metni

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında; veri sorumlusu sıfatıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (“İdare”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma,belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına bağlı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İlgili mevzuatlar uyarınca; adli ve idari tüm yetkili makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • İdaremizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında vatandaşlara sunulacak hizmetlerde kullanılmak,
 • Hizmetlerimizi sunarken her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek,
 • İdaremiz ve vatandaşlar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hukuk kurallarını işletmek,
 • Hizmetlerimizle ilgili talep ve şikâyetlere cevap verebilmek,
 • Çağrı merkezi üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerde, görüşmelerin kayıt altına alınmasıyla işlem güvenliğini sağlamak,
 • İdaremiz sorumluluğundaki alanlarda kamera görüntülerini kaydederek fiziksel mekân güvenliğini sağlamak,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesini sağlamak.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İdaremiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz ilgili kanun ve  mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarca zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, her türlü hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Eskişehir Büyükşehir  Belediyesi, ilçe belediyeleri, yasal sınırlamalar çerçevesinde, İdare faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile hizmet alınan üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2560 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen İdare işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgeler,
 • Elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimler,
 • İdaremizin yerel hizmet birimleri, web sayfaları, mobil uygulamaları, çağrı merkezleri,kiosklar v.b. kanallar

gibi çeşitli yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Ayrıca  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gibi idaremizin tabi olduğu kanunlar ile ilgili işlemleri yapmak ve hizmetleri yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi  https://www.eskisehir-eski.gov.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu  eskisehirsuvekanalizasyon@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız

İdaremize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Başvuru Formu


GERİ DÖN