Kurumsal / Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Sürdürülebilir, yenilikçi ve çevreye duyarlı çözümlerle yaşam kaynağımız olan suyun yönetimi konusunda yetkin ve öncü bir kurum olmak.

Misyonumuz

Çevre ve insan sağlığını gözeterek; içme suyu ile kanalizasyon hizmetlerini etkin, verimli, kesintisiz ve kaliteli olarak halkımıza sunmak.

Değerlerimiz

 • Katılımcılık: ESKİ Genel Müdürlüğü, halka sunduğu hizmetleri ve yönetim süreçlerini vatandaş odaklı olarak ele alır.
 • Şeffaflık: ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden etkilenenler sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Tüm paydaşlar; kurumun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelere ulaşabilirler ve sonuçlar hakkında "Bilgi Edinme Yasası" çerçevesinde bilgi edinebilirler.
 • Sürdürülebilirlik: ESKİ Genel Müdürlüğü Eskişehir halkına kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir olarak içme suyu, kanalizasyon, abonelik ve diğer yükümlü olduğu hizmetleri sağlar.
 • Paydaş Memnuniyeti: Kamu hizmetlerinin yararlanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, etkileşimde olduğu paydaşların görüşlerinin alınarak paydaş memnuniyeti esas alınır.
 • Verimlilik: ESKİ Genel Müdürlüğü, nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmetlerini sunar ve en az girdiyle en fazla çıktının elde edilmesi prensibi ile çalışır.
 • Etik İlkelere Uyum: ESKİ Genel Müdürlüğü; karar, eylem ve işlemlerinde etik değerler ile ilkelere bağlı hareket eder.
 • Çevreye Duyarlılık: ESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı tüm çalışmalarda çevreye verilecek rahatsızlığı en aza indirmek amacıyla her türlü tedbiri alır ve tüm stratejilerini de çevresel koşullara uygun olarak belirler.
 • Güvenilirlik: ESKİ Genel Müdürlüğü ürettiği raporlarda yer alan veri, bilgi, tespit ve önerilerin doğrulanabilir olması hususuna dikkat ederek çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Yenilikçilik: ESKİ Genel Müdürlüğü, Ar-Ge çalışmaları desteklemek suretiyle yerli ve yeni teknoloji kullanımına önem vererek çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Hesap Verebilirlik: ESKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personel; her türlü kamu kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu kapsamda İdaremiz; tüm paydaşlara düzenli aralıklarla duyuru, belge, rapor ve diğer kanıtlayıcı dokümanlar vasıtasıyla bilgi verir.

Vizyonumuz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır. Ülkemizin, Eskişehir halkı ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Şehrimize, kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.
Ana faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlardan biri olmak.

İlkelerimiz

 • Çevreye ve İnsana Saygı
 • Gelişime ve Değişime Açıklık
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Kalite
 • Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
 • Güvenilirlilik
 • Eşitlik ve Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Dürüstlük
 • Adalet
 • Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
 • Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
 • Katılımcılık
 • Meslek Etiğine Bağlılık
 • Halka Yakınlık

ESKİ Genel Müdürlüğü, hedeflediği faaliyetlerini sonuçlara ulaşacak şekilde programlar, izler ve performans kriterleri doğrultusunda sonuç almaya çalışır.